Референции

Фирмата ни е член на Българската Търговско-промишлена Палата.
Клиентски номер: 0000036281
БТПП е независимо, неправителствено сдружение за подпомагане, насърчаване, представителство и защита на стопанските интереси на своите членове, допринасящо за развитието на международното икономическо сътрудничество и оказване на съдействие за европейската и международна интеграция на РБългария. Дейността на Палатата се основава на принципите на доброволно членство, автономия и самофинансиране. БТПП се стреми към установяване на коректни и етични взаимоотношения сред бизнес средите.


От началото на 2007 година фирмата ни е член на GS1 – България.
Номер GLN: 3800218230001
Системата GS1 е система от глобални стандарти, които позволяват уникална идентификация на стоки, услуги, логистични единици, локации и амбалаж за многократна употреба, във всяка точка от веригата за снабдяване. Стандартите могат да се ползват от всички отрасли и улесняват търговията, като комбинират уникални идентификационни номера с носители на данни и процеса на електронната търговия, което води до по-ефективно проследяване на стоките.
На уебсайта на организацията можете да проверите актуалността на данните.

От 2011г. фирмата ни е регистрирана в ДАМТН. ДАМНТ е абревиатура за Държавна Агенция за Метрология и Технически Надзор. Изпълнява задачи, свързани със стандартизация и метрология. На уебсайта на Агенцията можете да получите повече информация.

От 2011г. фирмата ни е регистрирана в БАБХ. БАБХ е абревиатура за Българска Агенция по Безопасност на Храните
Регистрационен номер 16090175.
Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) е единен орган за контрол на безопасността и качеството на храните в Република България. Създадена в началото на 2011 г., БАБХ следва най-добрите европейски практики в прилагането на високи стандарти при контрола в областта на безопасността и качеството на храните, хранителните добавки и напитките, ветеринарната медицина и хуманното отношение към животните, растителната защита и торовете, фитосанитарния контрол, фуражите, граничния контрол и др. На уебсайта на Агенцията можете да получите повече информация.

Translate »